Zmiany Karta Nauczyciela godziny karciane

Czy godziny karciane zostaną zniesione

Niedawno na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw, który m.in. zakłada likwidację tzw. godzin karcianych, za które nauczyciele nie otrzymują wynagrodzenia. Jednak czy tak się stanie w praktyce, należałoby porównać obecną regulację z regulacją zawartą w projekcie.

Zgodnie z obecnym brzmieniem art. 42 ust 2 pkt 2 KN „w ramach czasu pracy, o którym mowa w art. 42 ust. 1 KN (40 godzinnego tygodniowego wymiaru czasu pracy), oraz ustalonego wynagrodzenia, nauczyciel obowiązany jest realizować inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów, z tym że w ramach tych zajęć:

  • nauczyciel szkoły podstawowej i gimnazjum, w tym specjalnych, jest obowiązany prowadzić zajęcia opieki świetlicowej lub zajęcia w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły, z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w wymiarze 2 godzin w tygodniu,
  • nauczyciel szkoły ponadgimnazjalnej, w tym specjalnej, jest obowiązany prowadzić zajęcia w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły, z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w wymiarze 1 godziny w tygodniu.”

Proponowana zmiana ma następujące brzmienie:

„W ramach czasu pracy, o którym mowa w art. 42 ust. 1 KN, oraz ustalonego wynagrodzenia, nauczyciel obowiązany jest realizować inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów”.

Jak można zauważyć, tak naprawdę projekt w rzeczywistości nie wprowadza likwidacji tzw. godzin karcianych, tylko pozostawia luz decyzyjny dyrektorom, którzy zgodnie z brzmieniem proponowanej nowelizacji, będą mogli nakazać nauczycielom realizację innych zajęć i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów. Jeśli nowelizacja wejdzie w życie, to tak naprawdę zostanie usunięte jedynie ograniczenie ilości godzin karcianych i obowiązek ewidencjonowania ich w dodatkowej dokumentacji szkolnej.

W samym uzasadnieniu do projektu możemy przeczytać, że „zmiana ta nie wyklucza możliwości prowadzenia np. zajęć związanych z potrzebami uczniów i rozwijających ich zainteresowania w ramach 40-godzinnego czasu pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze, stosownie do ustaleń podjętych w danej szkole. Za realizację zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych szkoły odpowiada dyrektor danej szkoły”. Co oznacza to w praktyce?

Samorządy w ramach oszczędności mogą próbować wywierać naciski na dyrektorów, aby podejmowali odpowiednie decyzje co do organizowania tego typu zajęć, tym bardziej że w obecnej sytuacji nauczyciele nie mają uregulowanego sposobu ewidencjonowania czasu pracy co powoduje, że nie są w stanie wykazać m.in. ile godzin poświęcają na zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym. Proponowana zmiana, o ile zostanie przyjęta, wejdzie w życie 1 września 2016 r.

Porady prawne online, w tym porady prawne dla nauczycieli od 29 zł brutto. Sporządzamy również pisma wzywające do potwierdzenia na piśmie przekształcenia stosunku pracy nauczyciela, który uzyskał stopień nauczyciela mianowanego.

Nie można dodać komentarza.