Sprzedaż konsumencka porady prawne

Problem prawny i pytanie Klienta

W dniu 15.09.2015 r. zakupiłam w sklepie obuwie. Złożyłam reklamację z powodu wystąpienia wad. Sprzedawca otrzymał reklamację wraz z wadliwym towarem w dniu 19.10.2015 r., i naprawił obuwie. Jednak naprawione obuwie wyglądało bardzo nieestetycznie. Kilka razy je założyłam i ponownie uwidoczniły się te same wady oraz inne. Ponownie złożyłam reklamację w dniu 09.11.2015 r. Do 26.11.2015 r. nie otrzymałam żadnej odpowiedzi. Zażądałam zwrotu pieniędzy. Obuwie znajduje się obecnie nadal u sprzedawcy. Co mam w tej sytuacji zrobić?

Porada prawa

Zgodnie z art. 560 § 1 k.c. „jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady”. Biorąc pod uwagę okoliczność, iż obuwie było już raz naprawiane przez sprzedawcę, mogła Pani złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie zacytowanego przepisu, o ile oczywiście wada obuwia była istotna (art. 560 § 4 k.c.).

Wprawdzie zażądała Pani zwrotu pieniędzy, jednakże należy zauważyć, że takie żądanie zwrotu pieniędzy stanowi konsekwencję odstąpienia od umowy. Zgodnie bowiem z art. 494 § 1 k.c. „strona, która odstępuje od umowy wzajemnej, obowiązana jest zwrócić drugiej stronie wszystko, co otrzymała od niej na mocy umowy, a druga strona obowiązana jest to przyjąć. Strona, która odstępuje od umowy, może żądać nie tylko zwrotu tego, co świadczyła, lecz również na zasadach ogólnych naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania”. Z tego względu żądanie zwrotu pieniędzy w mojej ocenie, należy potraktować jako odstąpienie od umowy.
Ponieważ zgodnie z art.494 § 2 k.c. „zwrot świadczenia na rzecz konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie”, sprzedawca powinien zatem niezwłocznie zwrócić Pani pieniądze. W takiej sytuacji może Pani wysłać mu listem poleconym wezwanie do zapłaty pod rygorem skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, a jeżeli wezwanie pozostanie bezskuteczne, może Pani dochodzić swoich praw przed sądem.

Porady prawne prawo konsumenckie od 29 zł brutto. Kancelaria prawna IUSARTIS

Nie można dodać komentarza.