Przekształcenie umowy o pracę nauczyciela mianowanego

Problem prawny i pytanie klienta

W zeszłym roku uzyskałam stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Cały czas jestem zatrudniona w pełnym wymiarze na podstawie umowy na czas nieokreślony. Do tej pory nie otrzymałam umowy na podstawie mianowania. Pracuję w szkole publicznej, której organem prowadzącym jest gmina. Czy dyrektor może nie podpisać ze mną umowa na podstawie mianowania ?

Porada prawna

Sposoby nawiązania stosunku pracy z nauczycielami w szkołach publicznych prowadzonych przez gminy, zostały uregulowane w rozdziale 4 ustawy Karta Nauczyciela. Zgodnie z art. 10 ust 5 KN stosunek pracy z nauczycielem mianowanym i z nauczycielem dyplomowanym nawiązuje się na podstawie mianowania, jeżeli:

  • posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
  • ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;
  • nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub dyscyplinarne, lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie;
  • nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie;
  • posiada kwalifikacje wymagane do zajmowania danego stanowiska;
  • istnieją warunki do zatrudnienia nauczyciela w szkole w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony.

Powyższy przepis stanowi zasadę dotyczącą sposobu zatrudniania nauczycieli mianowanych oraz dyplomowanych.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w zeszłym roku uzyskała Pani kolejny stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego oraz wymiar i podstawa zatrudnienia do chwili obecnej, nie uległy zmianie. W tym miejscu pragnę zwrócić uwagę, że na podstawie art. 10 ust 5a pkt 1 KN stosunek pracy nawiązany na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony przekształca się w stosunek pracy na podstawie mianowania z pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel uzyskał stopień nauczyciela mianowanego, o ile spełnione są warunki określone w art. 10 ust. 5 KN.

Odpowiadając na Pani pytanie stwierdzam, że przekształcenie stosunku pracy następuje z mocy prawa, jeśli zostały spełnione powyższe warunki. Zgodnie z art. 10 ust. 5b KN dyrektor zobowiązany jest do potwierdzenia na piśmie przekształcenia podstawy prawnej Pani zatrudnienia. W takich okolicznościach, dyrektor nie ma prawa odmówić dokonania tej czynności.

Porady prawne online, w tym porady prawne dla nauczycieli od 29 zł brutto. Sporządzamy również pisma wzywające do potwierdzenia na piśmie przekształcenia stosunku pracy nauczyciela, który uzyskał stopień nauczyciela mianowanego.

Nie można dodać komentarza.