Niezgodność towaru z umową

Problem prawny i pytanie Klienta

W dniu 12 stycznia 2014 r. kupiłem w sklepie obuwie. W dniu 20 listopada 2015 r. złożyłem reklamację, domagając się wymiany wadliwego obuwia na nowe w ramach niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową. Obuwie zostawiłem w siedzibie sklepu. W dniu 3 grudnia 2015 r. otrzymałem telefon (termin 14 dniowy został dotrzymany), że reklamowane obuwie wróciło, ale zostało naprawione. Reklamację pozostawiłem do ponownego rozpatrzenia. Tym samym zwracam się do Państwa z zapytaniem, czy takie rozpatrzenie reklamacji jest zgodne z przepisami prawa konsumenckiego? Jak mam zachować się w takiej sytuacji?

Odpowiedź – porada prawna

Biorąc pod uwagę okoliczność, iż sprzedaż nastąpiła w dniu 12 stycznia 2014 r., a więc w czasie, kiedy obowiązywała jeszcze ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, zwana dalej „ustawą”, należy rozważyć, czy do tej sprzedaży należy zastosować przepisy tej ustawy.

Należy zauważyć, że sprzedaż została dokonana w ramach przedsiębiorstwa sprzedającego, dotyczyła rzeczy ruchomej, jaką jest niewątpliwie obuwie, zaś kupującym była osoba fizyczna, która nabyła tę rzecz w celu niezwiązanym ze swoją działalnością zawodową lub gospodarczą (towar konsumpcyjny). Okoliczności te wskazują, iż spełnione zostały wszystkie przesłanki wynikające z art. 1 ust. 1 ustawy, przepisu określającego zakres zastosowania tej ustawy, który stanowi, że „ustawę stosuje się do dokonywanej w zakresie działalności przedsiębiorstwa sprzedaży rzeczy ruchomej osobie fizycznej, która nabywa tę rzecz w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (towar konsumpcyjny)”.

W swojej reklamacji dokonał Pan wyboru uprawnienia w ramach instytucji niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową, czyli zażądał Pan wymiany obuwia na nowe. Sprzedawca przed upływem 14 dni uwzględnił – co do zasady – reklamację, jednakże nie dokonał wymiany obuwia na nowe, jak się tego Pan domagał, lecz je naprawił. W tej sytuacji pragnę zaznaczyć, że zgodnie z art. 8 ust 1 ustawy może Pan żądać, aby sprzedawca naprawił albo wymienił rzecz na nową, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny sposób zaspokojenia.

Jeśli sprzedawca powołuje się na takie okoliczności, to powinien o tym powiadomić kupującego i pozostawić mu swobodę podjęcia decyzji, a nie bez jego wiedzy naprawić rzecz. Bowiem wybór żądania, dotyczący naprawienia albo wymiany rzeczy, należy do kupującego. Ponadto należy zauważyć, że zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy, jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie (…), może Pan domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy. Jednakże  będzie mógł Pan odstąpić od umowy, jeżeli niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest istotna. Na marginesie należy dodać, że w świetle ww. przepisu przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia.

Porady prawne od 29 zł brutto. Kancelaria prawna IUSARTIS

Nie można dodać komentarza.