Arkusz organizacyjny szkoły i protokół rady pedagogicznej

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2014 r., poz.782 j.t. z późn. zm.) każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie.

W orzecznictwie przyjmuje się, że przez informację publiczną należy rozumieć każdą wiadomość wytworzoną lub odnoszącą się do władz publicznych, a także do innych podmiotów wykonujących funkcje publiczne w zakresie wykonywania przez nie zadań władzy publicznej i gospodarowania mieniem komunalnym lub mieniem Skarbu Państwa. Informację publiczną stanowią zatem dokumenty bezpośrednio wytworzone przez organ oraz niepochodzące wprost od organu, wykorzystywane przy realizacji przewidzianych prawem zadań.

Organem władzy publicznej obowiązanym do udzielania informacji publicznych jest m.in. dyrektor szkoły, bowiem przysługuje mu władztwo zakładowe będące częścią władztwa państwowego przekazanego w drodze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Dyrektor szkoły jest uprawniony do działania w formie władczej w stosunku do uczniów, np. poprzez wydawanie decyzji administracyjnych w przedmiocie skreślenia ucznia z listy uczniów oraz realizuje zadania publiczne związane z realizacją prawa obywatela do kształcenia się oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju, a nadto dysponuje majątkiem publicznym.

Osoba, która zwróci się do dyrektora z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej, powinna ją uzyskać w sposób określony we wniosku bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona, dyrektor obowiązany jest powiadomić w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku Wniosek może zawierać żądanie o udostępnienie m.in. arkuszy organizacyjnych szkoły oraz protokołów rad pedagogicznych. Dyrektor, który nie udzieli takiej informacji powinien liczyć się z tym , że zainteresowana osoba może wnieść skargę na bezczynność organu do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Warto również pamiętać, że nieudostępnienie informacji publicznej wbrew ciążącemu obowiązkowi, może skutkować sankcją karną w postaci grzywny, kary ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Źródła: Wyrok WSA w Łodzi, z dnia 26 września 2014 r., sygn. akt II SAB/Łd 102/14. oraz wyrok WSA w Gliwicach z dnia 19 czerwca 2009 r., sygn. akt IV SAB/Gl 30/09

Chcesz abyśmy sporządzili wniosek, skontaktuj się z nami Porady prawne online, w tym porady prawne dla nauczycieli, porady prawne wrocław

Nie można dodać komentarza.