Arkusz organizacyjny szkoły i protokół rady pedagogicznej

W orzecznictwie przyjmuje się, że przez informację publiczną należy rozumieć każdą wiadomość wytworzoną lub odnoszącą się do władz publicznych, a także do innych podmiotów wykonujących funkcje publiczne w zakresie wykonywania przez nie zadań władzy publicznej i gospodarowania mieniem komunalnym lub mieniem Skarbu Państwa. Informację publiczną stanowią zatem dokumenty bezpośrednio wytworzone przez organ oraz niepochodzące wprost od organu, wykorzystywane przy realizacji przewidzianych prawem zadań.
read more

Zmiany Karta Nauczyciela godziny karciane

Czy godziny karciane zostaną zniesione

Niedawno na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw, który m.in. zakłada likwidację tzw. godzin karcianych, za które nauczyciele nie otrzymują wynagrodzenia. Jednak czy tak się stanie w praktyce, należałoby porównać obecną

read more

Awans zawodowy nauczycieli – cena 29 zł

Zapraszamy do nabycia poradnika prawnego "Awans zawodowy nauczyciela". Poradnik adresowany jest do nauczycieli, którzy planują rozpocząć lub rozpoczęli staż na kolejny stopień awansu zawodowego, a także do dyrektorów i nauczycieli pełniących funkcję opiekuna stażu.

W poradniku zostały omówione problematyczne zagadnienia dotyczące stosowania przepisów o awansie zawodowym nauczycieli. Można

read more

Przekształcenie umowy o pracę nauczyciela mianowanego

Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielami zatrudnionymi w szkołach publicznych prowadzonych przez gminy, zostały uregulowane w rozdziale 4 ustawy Karta Nauczyciela. Zgodnie z art. 10 ust 5 KN stosunek pracy z nauczycielem mianowanym i z nauczycielem dyplomowanym nawiązuje się na podstawie mianowania, jeżeli:
read more

Sprzedaż konsumencka porady prawne

W dniu 15.09.2015 r. zakupiłam w sklepie obuwie. Złożyłam reklamację z powodu wystąpienia wad i zażądałam zwrotu pieniędzy. Sprzedawca otrzymał reklamację wraz z wadliwym towarem w dniu 19.10.2015 r., jednak nie zwrócił mi pieniędzy, lecz naprawił obuwie. Naprawione obuwie wyglądało bardzo nieestetycznie. Kilka razy założyłam obuwie i ponownie uwidoczniły się te same wady oraz inne. Ponownie złożyłam reklamację w dniu 09.11.2015 r. Do 26.11.2015 r. nie otrzymałam żadnej odpowiedzi. Zażądałam ponownie zwrotu pieniędzy. Obuwie znajduje
read more

Odpowiedzialność dyscyplinarna w zawodzie nauczyciela

Na co dzień do nauczycieli nie docierają informacje o wszczętych postępowaniach wyjaśniających prowadzonych przez rzeczników dyscyplinarnych, ale nie oznacza to, że takie postępowania nie mają miejsca. Wręcz przeciwnie, jest ich bardzo dużo i na dodatek nikt nie zwraca uwagi na problematykę związaną z odpowiedzialnością w zawodzie nauczyciela, w tym odpowiedzialnością dyscyplinarną. Co do zasady większość nauczycieli nie dopuszcza do siebie nawet myśli, że kiedykolwiek przeciwko nim może zostać wszczęte takie postępowanie.
read more

Niezgodność towaru z umową

W dniu 12 stycznia 2014 r. kupiłem w sklepie obuwie. W dniu 20 listopada 2015 r. złożyłem reklamację, domagając się wymiany wadliwego obuwia na nowe w ramach niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową. Obuwie zostawiłem w siedzibie sklepu. W dniu 3 grudnia 2015 r. otrzymałem telefon (termin 14 dniowy został dotrzymany), że reklamowane obuwie wróciło, ale zostało naprawione. Reklamację pozostawiłem do ponownego rozpatrzenia. Tym samym zwracam się do Państwa z zapytaniem, czy takie rozpatrzenie reklamacji jest
read more

Umowa na zastępstwo za nieobecnego nauczyciela

Zgodnie z art. 10 ust. 7 KN „w przypadku zaistnienia potrzeby wynikającej z organizacji nauczania lub zastępstwa nieobecnego nauczyciela, w tym w trakcie roku szkolnego, z osobą rozpoczynającą pracę w szkole, z nauczycielem kontraktowym lub z nauczycielami, o których mowa w ust. 5, stosunek pracy nawiązuje się na podstawie umowy o pracę na czas określony”. Z zacytowanego przepisu wynika, że dyrektor będzie mógł nawiązać stosunek pracy na czas określony z nauczycielem kontraktowym oraz mianowanym lub
read more

Przerwa świąteczna w szkole a urlop nauczycieli

Już niebawem w publicznych szkołach rozpocznie się zimowa przerwa świąteczna, która będzie trwała od 23 grudnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. W tym okresie uczniowie będą mieli przerwę od zajęć dydaktyczno - wychowawczych. W związku z tym wśród wielu nauczycieli pojawia się szereg wątpliwości dotyczący tego, czy w tym okresie będą musieli przyjść do pracy i przeprowadzać zajęcia wychowawczo – opiekuńcze. W obecnym rozporządzeniu MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie
read more